نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی امارات

نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی امارات

نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی امارات

۲ بهمن ۱۳۹۹ (2021/01/21)
۵ بهمن ۱۳۹۹ (2021/01/24)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی از تاریخ 5 الی 7 بهمن 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی

 ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی