نمایشگاه بین المللی ساختمان و مصالح روسیه

نمایشگاه بین المللی ساختمان و مصالح روسیه

نمایشگاه بین المللی ساختمان و مصالح روسیه

۱۶ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/06)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/07)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی ساختمان و مصالح روسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه از 16 الی 17 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی