نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

۶ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/27)
۹ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/30)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو از 6 الی 9 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی