4
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

۹ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/01)
۱۲ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/04)
نمایشگاه بین االمللی تهران
26 هزار مترمربع
325 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از تاریخ 9 الی 12 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی