نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

۱۰ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/02)
۱۲ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/04)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو از 10 الی 12 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی