نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

۲۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/17)
۲۷ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/19)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو از 25 الی 27 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی