4
نمایشگاه بین المللی فناوری و تکنولوژی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی فناوری و تکنولوژی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی فناوری و تکنولوژی شانگهای چین

۲۵ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/14)
۲۷ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/16)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی فناوری و تکنولوژی شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی