نمایشگاه بین المللی فنی نساجی و منسوجات غیر بافته شده ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی فنی نساجی و منسوجات غیر بافته شده ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی فنی نساجی و منسوجات غیر بافته شده ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۱ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/22)
۵ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/26)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)

نمایشگاه بین المللی فنی نساجی و منسوجات غیر بافته شده ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فنی نساجی و منسوجات غیر بافته شده ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 1 الی 5 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی فنی نساجی و منسوجات غیر بافته شده ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فنی نساجی و منسوجات غیر بافته شده ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فنی نساجی و منسوجات غیر بافته شده ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی