4
نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

۹ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/31)
۱۲ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/03)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران از تاریخ 9 الی 8 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی