نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر ایران تهران

نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر ایران تهران

نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر ایران تهران

۹ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/29)
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/01)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر ایران تهران از تاریخ 09  الی 12 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر ایران تهران

غرفه سازی در نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر ایران تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی