نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دندانپزشکی دبی امارات

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دندانپزشکی دبی امارات

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دندانپزشکی دبی امارات

۸ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/29)
۱۰ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/01)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دندانپزشکی دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی از تاریخ 8 الی 10 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید بازدید از نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی