کنگره دندانپزشکی ایران تهران

کنگره دندانپزشکی ایران تهران

کنگره دندانپزشکی ایران تهران

۲۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/19)
۳۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/22)
نمایشگاه بین االمللی تهران

کنگره دندانپزشکی ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری کنگره دندانپزشکی تهران از تاریخ 27 الی 30 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در کنگره دندانپزشکی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای کنگره دندانپزشکی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی