نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

۳۰ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/22)
۳ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/25)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو از 30 مهر الی 3 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی