نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

۲۸ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/19)
۱ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/22)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو از 28 مهر الی 1 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع چوب مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی