نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو

۵ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/26)
۸ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/29)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو از 5 الی 8 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی