سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات (AgroShow) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/09/15

1402/09/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری مشهد ایران...

1402/09/28

1402/10/01

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،ادوات کشاورزی،نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران ایران مرکز نمایش...

1402/10/12

1402/10/15

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی ( ماشین آلات و مکانیزاسیون ) مشهد ایران...

1402/11/04

1402/11/07

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری اهواز ایران...

1402/11/24

1402/11/27

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی ( CIMA ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/02/01

1403/02/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی (ادوات و ماشین آلات، نهادها، سیستم های نوین آبیاری و خدمات فنی و مه...

1403/02/06

1403/02/09

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی کشاورزی (CASPIAN AGRO) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/02/26

1403/02/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، تجهیزات و صنایع وابسته شیراز ایران...

1403/02/28

1403/02/31

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی محیط زیست ( WEE ) هند دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1403/03/16

1403/03/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/02/01الی1403/02/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/10/12الی1402/10/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

مرکز نمایشگاهی بین المللی اهواز

1402/11/24الی1402/11/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1403/03/16الی1403/03/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا|نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/05/20الی1403/05/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1402/08/03الی1402/08/05

مشاهده جزئیات

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/06/07الی1403/06/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1403/02/26الی1403/02/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/09/08الی1402/09/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی کرمان

1402/08/09الی1402/08/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/04/14الی1403/04/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی مشهد

1402/11/04الی1402/11/07

مشاهده جزئیات